Všeobecné zmluvné a cestovné podmienky

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Alpis Tour, s r.o.

Všeobecné zmluvné podmienky účasti na zájazdoch cestovnej kancelárie Alpis Tour, s r.o. (ďalej iba Všeobecné podmienky, Alpis Tour) sú konkretizovaním všeobecnej právnej úpravy obsiahnutej predovšetkým v Občianskom zákonníku a sú záväzné pre všetky zájazdy, pobyty a služby cestovného ruchu poskytované a obstarávané cestovnou kanceláriou Alpis Tour s.r.o. Všeobecné podmienky Alpis Tour sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej iba Zmluvy), ktorú Alpis Tour uzatvára s objednávateľom zájazdu. Dobrá informovanosť o zmluvných podmienkach, o rozsahu a obsahu ponúkaných služieb je jedným z predpokladov spokojnosti zákazníkov. Prosíme vás, aby ste sa podrobne zoznámili so všetkými informáciami a Všeobecnými zmluvnými podmienkami.  Podpisom Zmluvy potvrdzujete, že sú vám tieto informácie a podmienky známe, uznávate ich a súhlasíte s nimi.

 I. Vznik zmluvného vzťahu 

1) Účastníkmi zmluvného vzťahu sú:

 1. a) obstarávateľ, cestovná kancelária Alpis Tour, s r.o. so sídlom Šancova 102, 83104 Bratislava (ďalej iba Alpis Tour), ktorá do zmluvného vzťahu vstupuje vo vlastnom mene prostredníctvom siete vlastných predajných miest alebo prostredníctvom externých zmluvných predajcov
 2. b) objednávateľ (zákazník), ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

2) Zmluvný vzťah medzi Alpis Tour a objednávateľom vzniká uzatvorením Zmluvy o obstaraní zájazdu (ďalej len Zmluva), t.j. prijatím objednávateľom podpísanej objednávky (návrh Zmluvy) a jej potvrdením zo strany Alpis Tour. Zmluva zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v Zmluve ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.

3) Predmet Zmluvy je určený podľa ponúk Alpis Tour, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných podmienok a príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.

4) Potvrdením Zmluvy sa Alpis Tour objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

 II. Cenové podmienky 

1) Ceny zájazdov obstarávaných Alpis Tour sú zmluvnými cenami dojednanými písomnou dohodou medzi Alpis Tour a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v Zmluve.

2) Alpis Tour je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde medzi dátumom uzavretia zmluvy a ter­mí­nom konania pobytu/zájazdu ku zmenám, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny (napr. zmeny v kurze meny o viac ako 5%, zvýšeniu cien dopravných nákladov, vrátanie cien pohonných látok, zvýšeniu cien poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu), bude o tom CK Alpis bezodkladne informovať objednávateľa/ klienta.
3) Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi/ klientovi oznámiť najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd/ pobyt.

4) Ak CK Alpis v termíne do 7 dní od dátumu oznámenia o zvýšení ceny objednávateľovi/ klientovi neobdrží jeho písomné odstúpenie od zmluvy, má sa za to, že klient so zvýšením ceny súhlasí.

5) V prípade písomného odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu bude objednávateľovi/ klientovi vrátená uhradená záloha alebo zmluvná cena.

6) Ubytovacie zariadenie môže na základe nariadenia miestnych orgánov vyberať tzv. miestny poplatok (local tax). Tento poplatok nie je súčasťou ceny zájazdu a platí sa na mieste pobytu.

 III. Platobné podmienky

 1) Alpis Tour má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím.

2) Alpis Tour je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri podpise Zmluvy. Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto:

 1. a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny objednaných služieb, ak nebolo inak dohodnuté
 2. b) najneskôr 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb
 3. c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 35 dní pred začiatkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb.

3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných služieb, je Alpis Tour oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok a odstúpiť od uzavretej Zmluvy.

 IV. Práva a povinnosti objednávateľa 

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä:

 1. a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 2. b) právo vyžadovať od Alpis Tour informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb
 3. c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách zoznámený s prípadnými zmenami v zmluvne dohodnutých službách
 4. d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od Zmluvy podľa článku VII. týchto Všeobecných podmienok
 5. e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto Všeobecných podmienok
 6. f) právo obdržať najneskôr 7 dní pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré sú

cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v Zmluve alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný, najmä:

f 1) upresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v Zmluve:

 • ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu
 • ak je súčasťou zájazdu ubytovanie: názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky
 • ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty
 • spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu

f 2) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu Alpis Tour v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba

f 3) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu Alpis Tour, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie objednávateľa počas zájazdu

f 4) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr. poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania, stravovania, ďalších potvrdených služieb)

f 5) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od Zmluvy, pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu

 1. g) právo písomne oznámiť Alpis Tour pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 35 dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú.

2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:

 1. a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v Zmluve vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. Žiadosti o udelenie víz, fotografie) podľa požiadavky Alpis Tour
 1. b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav to vyžaduje
 1. c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov
 2. d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto Všeobecných podmienok
 3. e) bez zbytočného odkladu oznamovať Alpis Tour svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb
 4. f) prevziať od Alpis Tour doklady potrebné pre čerpanie služieb
 5. g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. Všetky náklady, ktoré vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu
 1. h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi
 2. i) riadiť sa pokynmi cestovnej kancelárie, sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu Alpis Tour a dodržiavať stanovený program
 3. j) počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných zákazníkov, dodávateľov služieb alebo Alpis Tour,
 4. k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto Všeobecných podmienok
 5. l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané Alpis Tour,
 6. m) v prípade, že objednávateľ porušuje Zmluvu tak, že využíva služby, ktoré nie sú dohodnuté v Zmluve, je povinný zaplatiť k bežnej cene takto čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške rovnajúcej sa bežnej cene takto čerpaných služieb. Rovnako v prípade, že v rozpore s uzavretou Zmluvou služby čerpá osoba, ktorá nebola uvedená v Zmluve,je objednávateľ povinný zaplatiť k bežným cenám čerpaných služieb zmluvnú pokutu vo výške bežnej ceny takto čerpaných služieb.

3) K povinnostiam objednávateľov ďalej patrí:

 1. a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito Všeobecnými podmienkami ako aj s ďalšími informáciami, ktoré od Alpis Tour obdrží, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb
 2. b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník
 3. c) odovzdať Alpis Tour vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

 V. Práva a povinnosti Alpis Tour 

1) Alpis Tour je povinný pred uzatvorením Zmluvy informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v Zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.

2) Alpis Tour nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.

3) Alpis Tour je povinný mať uzatvorenú Zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku cestovnej kancelárie, ak táto:

 1. a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu
 2. b) nevráti objednávateľovi zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil
 3. c) nevráti objednávateľovi rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý sčasti.

V prípade, že Alpis Tour neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. Alpis Tour je povinný organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval Alpis Tour prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie.

Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti.

Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli voči Alpis Tour v dôsledku neplnenia Zmluvy, prechádzajú na poisťovňu, a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

 VI. Zmeny dohodnutých podmienok, zrušenie zájazdu

1) Ak je Alpis Tour nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku Zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu Zmluvy. Ak navrhovaná zmena Zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou Zmluvy súhlasí alebo či od Zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť Alpis Tour v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Pokiaľ klient písomne neodstúpi od Zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu Zmluvy, má za to, že s jej zmenou súhlasí.

2) Alpis Tour má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi Alpis Tour a objednávateľom, ak do 28 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre Alpis Tour ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu je stanovený počtom účastníkov zájazdu v ponuke / príp. zmluve.

Ak Alpis Tour zruší zájazd, je povinný túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 10 dní pred začiatkom zájazdu.

3) Alpis Tour si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

4) Ak Alpis Tour odstúpi od Zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou Zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu Alpis Tour na základe novej Zmluvy poskytol iný zájazd najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej Zmluve, ak  Alpis Tour môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej Zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej Zmluvy považujú za platby podľa novej Zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je Alpis Tour povinný tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.

5) Ak Alpis Tour zruší zájazd v lehote kratšej ako 27 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.

6) Ak po začiatku zájazdu Alpis Tour neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu Zmluva zaviazala, je povinný bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v Zmluve, je Alpis Tour povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.

7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je Alpis Tour povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu.

8) Na základe návrhu objednávateľa je Alpis Tour pripravený, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v Zmluve. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške 35,- EUR za každú zmenu. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena účastníka, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod.

V prípade doručenia návrhu takejto zmeny Zmluvy a požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 35 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od Zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto Všeobecných podmienok.

9) Alpis Tour si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť účastníkov zájazdu.

10) Objednávateľ berie na vedomie, že pri službách, súčasťou ktorých je ubytovanie, je prvý a posledný deň určený predovšetkým na prepravu a transfer, a preto reklamácie z dôvodu skrátenia alebo predĺženia dĺžky pobytu z uvedeného dôvodu sa považujú za neopodstatnené.

 VII. Odstúpenie od Zmluvy

 1) Alpis Tour môže pred začiatkom zájazdu od Zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom.

Písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela Alpis Tour doporučeným listom na adresu objednávateľa uvedenú v Zmluve.

2) Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom:

 1. a) bez udania dôvodu
 2. b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto Všeobecných zmluvných podmienok,
 3. c) z dôvodov porušenia povinností Alpis Tour vyplývajúcich zo Zmluvy. Oznámenie o odstúpení od Zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste, kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil.

3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej Zmluvy, je Alpis Tour povinný bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostal na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté.

4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od Zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie Alpis Tour, ktoré sú určené Zmluvou, alebo ak Alpis Tour odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť Alpis Tour zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je stanovená podľa počtu dní pred nástupom na zájazd alebo čerpaním služieb nasledovne:
a) 35 a viac dní 20,- EUR za každého účastníka zájazdu
b) 35 až 28 dní 30 % zo zmluvne stanovenej ceny
c) 27 až 18 dní 50 % zo zmluvne stanovenej ceny
d) 17 až 10 dní 80 % zo zmluvne stanovenej ceny
e) 10 a menej dní 100 % zo zmluvne stanovenej ceny

5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od Zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods. 2) písm. g) týchto Všeobecných podmienok, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny.

6) V prípade odstúpenia od Zmluvy iba niektorej (alebo niektorých) osôb uvedenej v Zmluve z jednej jednotky ubytovacieho zariadenia (napríklad storno jednej osoby v dvojlôžkovej izbe) sa k výške zmluvnej pokuty podľa článku VII. ods. 4) pripočítava aj príplatok za jednolôžkovú izbu, resp. doplatok, ktorý sa vypočíta ako rozdiel medzi vopred stanovenou cenou osoby na základnom lôžku a vopred stanovenou cenou osoby, ktorá odstupuje od Zmluvy.

7) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou Alpis Tour a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb.

8) Pri určení počtu dní pre výpočet zmluvnej pokuty je rozhodujúci deň, ktorým nastávajú účinky odstúpenia od Zmluvy. Tento deň sa tiež započítava do stanoveného počtu dní. Do tohto počtu dní sa nezapočítava deň, v ktorom má byť poskytnutá prvá služba – deň odjazdu alebo nástupu na zájazd.

9) Alpis Tour má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. Alpis Tour je zároveň povinný vrátiť objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej Zmluvy.

 VIII. Reklamácie, zodpovednosť za škody

 1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v Zmluve, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu Alpis Tour tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v Zmluve. Zástupca CK je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.

2) Ak nie je možné okamžite vybaviť reklamáciu a zjednať nápravu, spíše zástupca Alpis Tour s reklamujúcim reklamačný protokol s označením zájazdu, reklamujúcej osoby a predmetu reklamácie. Protokol podpíše zástupca CK alebo dodávateľa služby a reklamujúci, ktorý obdrží jeden exemplár reklamačného protokolu. Tento potvrdený reklamačný protokol je zákazník povinný predložiť pri neskoršej uplatnenej reklamácii.

3) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť u Alpis Tour bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa Zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je Alpis Tour povinný odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od obdržania reklamácie.

4) Alpis Tour zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej Zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť Alpis Tour alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Alpis Tour nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.

5) Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.

6) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe Alpis Tour alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.

7) Alpis Tour nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

8) Ak spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva a tiež ak predávajúci na reklamáciu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal v zákonom stanovenej lehote, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu. Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

IX. Cestovné poistenie

1) Alpis Tour má v zmysle Zákona č.170/2018 Zb. uzavreté poistenie zájazdov pre prípad úpadku v Európskej cestovnej poisťovni  a.s. Bližšie informácie o poistnej zmluve a poistnom krytí sú zverejnené na oficiálnych stránkach Alpis Tour www.alpistour.sk 
2) Okrem toho ponúka klientovi komplexné cestovné poistenie zahraničných zájazdov ako doplnkovú službu, ktorej podmienky je potrebné vopred vzájomne dohodnúť. O podrobných podmienkach poistenia CK Alpis informuje klienta  najneskôr pri uzavretí zmluvy.
3) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a Alpis Tour neprináleží posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. Ochrana osobných údajov v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)

Podpisom Zmluvy o obstaraní zájazdu dáva objednávateľ cestovnej kancelárii Alpis Tour, s r.o., výslovný súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov ako aj údajov osôb spolucestujúcich uvedených v Zmluve v zozname cestujúcich, a v ďalších dokladoch spojených so zájazdom v zmysle príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, spracúva Alpis Tour  nevyhnutné osobné údaje dotknutých osôb: meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, telefónne číslo, e-mailová adresa, číslo dokladu totožnosti objednávateľa zájazdu, údaje k platbe; meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo dokladu totožnosti osôb cestujúcich spoločne s objednávateľom zájazdu. Právnym základom spracovania týchto údajov je plnenie zmluvných záväzkov súvisiacich s poskytovaním objednaných služieb, a to najmä ubytovacích, stravovacích, dopravných a doplnkových služieb, ako aj so zabezpečením komplexného cestovného poistenia. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť uvedené osobné údaje, pretože ich neposkytnutie by znemožnilo uzavretie zmluvy.

Osobné údaje dotknutých osôb môžu byť poskytnuté aj tretím osobám, ak je to potrebné pre plnenie zmluvy. Tretími osobami sú: zmluvná Európska cestovná poisťovňa a.s., zmluvné cestovné kancelárie / agentúry, ubytovacie zariadenia podľa miesta pobytu klienta  uvedeného v Zmluve.

Súhlas objednávateľa je platný až do úplného vysporiadania vzájomných práv a povinností zmluvných strán Zmluvy, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak.

Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený podpisom tejto Zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v Zmluve.

Práva klientov súvisiace s ochranou osobných údajov sú podrobne uvedené v § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, pričom klient má právo najmä na vydanie potvrdenia, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané, na opravu a likvidáciu nesprávnych, neaktuálnych údajov, likvidáciu osobných údajov, ak sa účel spracúvania skončil.

XI. Záverečné ustanovenia 

1) Platnosť týchto Všeobecných zmluvných podmienok sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované a zmluvne dohodnuté s Alpis Tour a sú súčasťou Zmluvy.

2) Objednávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy, že sú mu Všeobecné podmienky známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.