Zabezpečenie pre prípad úpadku CK v zmysle Zákona č. 170/2018

Všeobecné poistné podmienky

poistenia zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

(ECP-VPP-INS-2013)

1. Všeobecná časť

1.1. Pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ďalej len „poistenie“),
ktoré dojednáva Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná
poisťovňa, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, ,
IČO 35 709 332, DIČ 2021000487, IČ DPH SK2021000487, zapísaná v Obchodnom
registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Po, vložka 1325/B. Spoločnosť patrí do
skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom
IVASS (ďalej len „poisťovateľ“), platia príslušné ustanovenia zákona č. 281/2001 Z. z., o
zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr, v platnom
znení (ďalej len „zákon“), Občiansky zákonník, tieto Všeobecné poistné podmienky pre
poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP-VPP-INS-2013 (ďalej len
„VPP-INS“) a poistná zmluva.

2. Výklad pojmov

2.1. Na účely tohto poistenia platí nasledovný výklad pojmov

2.1.1. cestovná kancelária – podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia organizuje, ponúka a predáva zájazdy a uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu (ďalej len „zmluva o zájazde“)

2.1.2. poistník – cestovná kancelária, ktorá s poisťovateľom uzavrela poistnú zmluvu

2.1.3. poistený - cestovná kancelária, na ktorej záväzky sa poistenie vzťahuje v zmysle zákona; poistený je identický s poistníkom

2.1.4. oprávnená osoba - objednávateľ zájazdu, ktorému v prípade vzniku poistnej udalosti vzniká právo na poistné plnenie

2.1.5. objednávateľ zájazdu – osoba, ktorá uzavrela s poistníkom zmluvu o zájazde, osoba, v ktorej prospech sa zmluva o zájazde uzavrela, a ďalej osoba, na ktorú sa zájazd previedol za podmienok podľa Občianskeho zákonníka

2.1.6. úpadok - situácia, kedy poistník je platobne neschopný alebo predĺžený; ak dlžník podá návrh na povolenie reštrukturalizácie alebo návrh na vyhlásenie konkurzu, rozumie sa tým, že je v úpadku (zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2.1.6.1 platobná neschopnosť – platobne neschopný je ten, kto má viac ako jedného veriteľa a nie je schopný plniť 30 dní po lehote splatnosti viac ako jeden peňažný záväzok; za jednu pohľadávku pri posudzovaní platobnej schopnosti dlžníka sa považujú všetky pohľadávky, ktoré počas 90 dní pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu pôvodne patrili len jednému veriteľovi

2.1.6.2 predlženosť – predlžený je ten, kto je povinný viesť účtovníctvo podľa osobitného predpisu, má viac ako jedného veriteľa a hodnota jeho splatných záväzkov presahuje hodnotu jeho majetku

2.1.7. zájazd – vopred pripravená kombinácia služieb v zmysle § 2 ods. 1 až 3 zákona

2.1.8. škodová udalosť – skutočnosť, z ktorej vzniká škoda a ktorá by mohla byť dôvodom vzniku práva na poistné plnenie, ak sa šetrením preukáže, že škodová udalosť nastala v dôsledku úpadku poistníka; ohlásenie škodovej udalosti sa považuje za termín ohlásenia poistnej udalosti

2.1.9. poistná udalosť – nahodilá skutočnosť, bližšie označená v poistnej zmluve, s ktorou sa spája povinnosť poisťovateľa plniť

2.1.10. poistné riziko – možná príčina vzniku poistnej udalosti špecifikované v odseku 3.2. týchto VPP-INS

2.1.11. poistná doba – doba, na ktorú bolo poistenie dohodnuté

2.1.12. poistné obdobie – časové obdobie, za ktoré sa platí bežné poistné; pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné obdobie vždy jeden rok

2.1.13. jednorazové poistné – poistné stanovené na celú dobu, na ktorú bolo poistenie dohodnuté

3. Predmet poistenia, poistné riziko

3.1. Predmetom poistenia je suma zaplatená za zájazd.

3.2. Poistenie sa dojednáva pre prípad, kedy poistník z dôvodu svojho úpadku

3.2.1. neposkytne oprávnenej osobe dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu

3.2.2. nevráti oprávnenej osobe zaplatený preddavok alebo cenu zájazdu v prípade, ak sa zájazd neuskutočnil

3.2.3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou čiastočne
poskytnutého zájazdu v prípade, ak zájazd bol poskytnutý iba sčasti

4. Výluky z poistenia

4.1. Poistenie sa nevzťahuje na kvalitu poskytovaných služieb, ktoré sa poistník zaviazal v zmluve o zájazde zabezpečiť oprávnenej osobe.

4.2. Poistením nie sú kryté nároky tých osôb, ktoré sú zamestnancami alebo právne uznanými spoločníkmi poistníka, alebo ich manželia/manželky, príbuzní v priamom rade, alebo osoba, ktorá s nimi žije v spoločnej domácnosti, ak v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

4.3. Z poistenia sú vylúčené škody vzniknuté v súvislosti so zlyhaním techniky (napr. porucha médií pre elektronické spracovanie dát, príp. chyby v programovaní), vojnou, vojnovými udalosťami, terorizmom, vnútornými nepokojmi, štrajkami, zabavením, prírodnými katastrofami alebo jadrovou energiou.

4.4. Z poistenia sú vylúčené škody, ktoré vzniknú platobnou neschopnosťou inej osoby, ako je poistník.

4.5. Z poistenia sú vylúčené akékoľvek následné škody (napr. pokuty, ušlý zisk, ktorý by mohol vzniknúť z dôvodu oneskoreného príchodu do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, a iné náklady s tým súvisiace).

5. Povinnosti poistníka

5.1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi a poistnou zmluvou je poistník povinný najmä

5.1.1. predložiť poisťovateľovi alebo ním povereným osobám pred uzatvorením poistnej zmluvy a kedykoľvek v priebehu trvania poistenia všetky doklady, ktoré súvisia s poistením a týkajú sa jeho hospodárenia a finančnej situácie, najmä finančnú a majetkovú bilanciu hospodárenia za uplynulé obdobia formou vyplneného dotazníka, podnikateľský zámer a obchodný plán, prípadne predložiť ďalšie doklady podľa vyžiadania poisťovateľa a podať k nim vysvetlenie

5.1.2. uhradiť poisťovateľovi poistné a spoluúčasť vo výške, spôsobom a v lehote splatnosti
stanovených v poistnej zmluve

5.1.3. bezodkladne písomne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu skutočností, ktoré uviedol do dotazníka (napr. zmena sídla, zmena obchodného mena, meno svojho zástupcu povereného pre kontakt s poisťovateľom)

5.1.4. bezodkladne oznámiť poisťovateľovi každú zmenu týkajúcu sa poistného rizika, ktorá nastala po uzavretí poistnej zmluvy, najmä

- zhoršenie stavu majetku a platobnej schopnosti

- zmenu úverového zaťaženia, príp. vznik ručiteľského alebo iného zabezpečovacieho záväzku medzi poistníkom a treťou osobou

- zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo predaj podniku a prevod svojich akcií či obchodných podielov

5.1.5. bezodkladne oznámiť poisťovateľovi nebezpečie vzniku poistnej udalosti a podľa usmernenia poisťovateľa vykonávať účelné opatrenia k jej zabráneniu

5.1.6. oznámiť poisťovateľovi, že uzavrel poistenie proti rovnakému poistnému riziku s iným
poisťovateľom, uviesť jeho obchodné meno, výšku poistnej sumy a rozsah poistenia

5.1.7. bezodkladne oznámiť poisťovateľovi vznik škodovej udalosti, vykonať opatrenia na zamedzenie zväčšenia rozsahu škody a postupovať v súlade s pokynmi poisťovateľa

5.1.8. podať pravdivé vysvetlenie o vzniku škodovej udalosti a rozsahu jej následkov, predložiť potrebné doklady, umožniť poisťovateľovi obstarať kópie týchto dokladov, spolupracovať pri ďalšom šetrení, ktoré je nevyhnutné pre posúdenie, či sa jedná o poistnú udalosť a aké sú nároky oprávnených osôb na poskytnutie poistného plnenia

5.1.9. bezodkladne oznámiť orgánom činným v trestom konaní dôvodné podozrenie, že došlo k trestnému činu v súvislosti s poistnou udalosťou

5.1.10. bezodkladne oznámiť poisťovateľovi, že v súvislosti s poistnou udalosťou bolo proti nemu alebo jeho zamestnancovi zahájené trestné stíhanie a informovať poisťovateľa o priebehu a výsledku tohoto konania

5.1.11. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody či iné obdobné právo

5.1.12. pri omeškaní s platením poistného uhradiť poisťovateľovi úrok z omeškania v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov

5.1.13. bezodkladne informovať príslušný živnostenský úrad o zániku poistenia

5.1.14. poučiť sprievodcu zájazdu počas cesty ako aj sprievodcu na mieste pobytu zájazdu o postupe konania v prípade skutočnosti, ktorá by mohla viesť k vzniku poistnej udalosti

5.1.15. zabezpečiť informovanie svojich zamestnancov o obsahu poistnej zmluvy o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie

5.1.16. po zániku poistenia v zmysle článku 10 týchto VPP-INS vrátiť poisťovateľovi do 30 dní všetky nepoužité, resp. stornované zúčtovateľné tlačivá, propagačný a pomocný materiál, ktorý mu bol vydaný

5.1.17. bezodkladne informovať poisťovateľa o skutočnosti, z ktorej vyplynula potreba zabezpečiť náhradnú dopravu oprávnenej osoby z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky v zmysle týchto VPP-INS

5.2. Poistník je povinný informovať objednávateľa zájazdu o rozsahu a podmienkach poistenia (rozsah poistného plnenia, podmienky na uplatnenie práva na poistné plnenie) a o poisťovateľovi a odovzdať mu doklad o poistení v zmysle § 9 ods. 3 zákona.

6. Povinnosti oprávnenej osoby

6.1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je oprávnená osoba povinná najmä

6.1.1. najneskôr do 6 mesiacov odo dňa vzniku škodovej udalosti písomne oznámiť túto skutočnosť poisťovateľovi; písomná forma sa nevyžaduje v prípade podľa odseku 3.2.1. týchto VPP-INS

6.1.2. poskytnúť poisťovateľovi potrebnú súčinnosť pri zisťovaní rozsahu a výšky svojich nárokov na poistné plnenie, najmä predložiť poisťovateľovi zmluvu o zájazde a ďalšie doklady, ktoré sú rozhodujúce pre posúdenie vzniku práva oprávnenej osoby na poistné plnenie a jeho výšku, ako aj umožniť poisťovateľovi vykonať šetrenie, ktoré je s tým spojené

6.1.3. zabezpečiť voči inému právo na náhradu škody či iné obdobné právo

6.2. Ak oprávnená osoba poruší povinnosti uvedené v odseku 6.1. tohto článku, je poisťovateľ oprávnený znížiť poistné plnenie podľa toho, aký vplyv malo toto porušenie na rozsah povinnosti poisťovateľa plniť.

7. Povinnosti poisťovateľa

7.1. Okrem povinností stanovených právnymi predpismi je poisťovateľ povinný najmä

7.1.1. odovzdať poistníkovi okrem písomného potvrdenia o uzavretí poistnej zmluvy (poistky) doklad určený pre oprávnené osoby, ktorý musí obsahovať informácie o dojednanom poistení, najmä označenie poisťovateľa, podmienky poistenia a spôsob oznámenia škodovej udalosti

7.1.2. poukazovať poistníkovi na jeho účet výnosy z nepoužitej sumy spoluúčasti podľa odseku 13.4. týchto VPP-INS

7.1.3. vrátiť poistníkovi na jeho účet nepoužitú sumu spoluúčasti podľa článku odseku 13.5. týchto VPP-INS

7.1.4. v prípade vzniku poistnej udalosti použiť prednostne na poskytnutie poistného plnenia poistníkom vinkulovanú sumu spoluúčasti

7.1.5. bezodkladne informovať príslušný živnostenský úrad o zániku poistenia

7.1.6. na základe oznámenia o škodovej udalosti bezodkladne začať so šetrením na overenie vzniku, príčin a rozsahu tejto udalosti

7.1.7. umožniť poistníkovi a oprávnenej osobe nahliadnuť do spisových materiálov týkajúcich sa jeho škodovej udalosti a umožniť mu obstarať si kópiu alebo opis

7.1.8. prerokovať s oprávnenou osobou výsledok šetrenia nutného k zisteniu výšky plnenia, alebo mu ho oznámiť

7.1.9. poskytnúť poistné plnenia oprávneným osobám po splnení všetkých zákonných podmienok

8. Poistná zmluva

8.1. Poistná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä údaje o

8.1.1. zmluvných stranách

8.1.2. výške poistnej sumy

8.1.3. výške poistného, spôsobe jeho platenia a lehoty jeho splatnosti

8.1.4. výške spoluúčasti, spôsobe jej platenia a lehoty jej splatnosti

8.1.5. poistnej dobe, poistnom období

8.1.6. spôsobe hlásenia škodovej udalosti

9. Vznik, zmeny a doba trvania poistenia

9.1. Poistenie vzniká dňom uvedeným v zmluvnými stranami podpísanej poistnej zmluve, pričom k podpisu poistnej zmluvy za poisťovateľa dôjde až po úhrade prvej časti poistného a spoluúčasti.

9.2. V prípade, že poistenie sa dojedná so subjektom, ktorému zatiaľ nebolo udelené živnostenské oprávnenie k prevádzkovaniu cestovnej kancelárie (novo vznikajúca cestovná kancelária), poistenie vzniká dňom nadobudnutia účinnosti živnostenského oprávnenia.

9.3. Poistenie sa uzatvára na jeden rok, pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak. Ak je poistenie dohodnuté na dlhšiu dobu ako jeden rok, je poistným obdobím jeden rok.

9.4. Poistenie sa vzťahuje na poistné udalosti vzniknuté v dobe trvania poistenia.

10. Zánik poistenia

10.1. Okrem dôvodov pre zánik poistenia stanovených právnym predpisom a/alebo dohodnutých v poistnej zmluve, poistenie ďalej zaniká

10.1.1. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané

10.1.2. písomnou dohodou poisťovateľa alebo poistníka

10.1.3. zánikom živnostenského oprávnenia poistníka k prevádzkovaniu cestovnej kancelárie

10.1.4. písomnou výpoveďou poisťovateľa alebo poistníka do 2 mesiacov po uzavretí poistnej zmluvy; výpovedná lehota je osemdňová a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane; uplynutím osemdňovej výpovednej lehoty poistenie zaniká

10.1.5. odstúpením poisťovateľa od poistnej zmluvy, ak poistník vedome porušil povinnosť odpovedať pravdivo a úplne na všetky otázky poisťovateľa týkajúce sa dojednávaného poistenia, v prípadoch, kedy by poisťovateľ pri pravdivých a úplných odpovediach poistnú zmluvu neuzavrel

10.1.6. v prípade, že nastala poistná udalosť a dôvod ďalšieho poistenia tým odpadol.

11. Poistné plnenie

11.1. V prípade, že poistník v dôsledku svojho úpadku neposkytne oprávnenej osobe dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky a táto doprava bola súčasťou zájazdu, poskytne poisťovateľ oprávnenej osobe na základe oznámenia poistné plnenie zabezpečením dopravy vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu.

11.2. Ak si oprávnená osoba zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do doby odchodu na vlastné náklady, poisťovateľ uhradí oprávnenej osobe tieto náklady iba do výšky, akú by musel vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval na základe oznámenia o škodovej udalosti sám.

11.3. Poistné plnenie podľa odseku 11.1. tohto článku poskytne poisťovateľ ihneď po overení pravdivosti oznámenia škodovej udalosti, najneskôr však do 24 hodín od oznámenia škodovej udalosti.

11.4. Podmienka písomného oznámenia škodovej udalosti vrátane predloženia uzavretej zmluvy o zájazde, príp. ďalších dokladov, platí pre poskytnutie plnenia v prípadoch podľa odseku 3.2.2. a 3.2.3. týchto VPP-INS. V takom prípade poskytne poisťovateľ poistné plnenie vo výške zodpovedajúcej zaplateného preddavku alebo cene zaplatenej za zájazd, prípadne rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou sčasti poskytnutého zájazdu, avšak po započítaní toho, čo poistník oprávnenej osobe vrátil sám, a so zohľadnením čerpania služieb oprávnenou osobou v rámci poistného plnenia podľa odseku 11.1. tohto článku. Poistné plnenie je splatné do 15 dní odo dňa, kedy poisťovateľ skončil šetrenie potrebné na zistenie rozsahu povinnosti plniť.

11.5. Ak súčet nárokov všetkých oprávnených osôb, ktoré poisťovateľovi oznámili poistnú udalosť najneskôr do 6 mesiacov od vzniku poistnej udalosti, prevýši poistnú sumu, plnenie poisťovateľa sa každé z nich zníži v pomere dojednanej poistnej sumy k súčtom ich uplatnených nárokov na poistné plnenie. V prípade, že tieto nároky poistnú sumu neprevýšia, poskytne poisťovateľ poistné plnenie aj tým oprávneným osobám, ktoré písomne oznámili poistnú udalosť až po uplynutí stanovenej 6 mesačnej lehoty, maximálne však do výšky zostatku poistnej sumy.

11.6. Ak sa nedohodlo v poistnej zmluve inak, poisťovateľ poskytne poistné plnenie v slovenskej mene. K prepočítaniu nákladov v zmysle odseku 11.2. tohto článku, ktoré oprávnenej osobe vznikli v zahraničnej mene, sa použije výmenný kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska v deň vzniku týchto nákladov.

12. Poistná suma

12.1. Poistná suma je hornou hranicou poistného plnenia.

12.2. Poistník je povinný dojednať poistenie na dostatočnú poistnú sumu vo výške minimálne 30 % ročných plánovaných tržieb z predaja zájazdov. Ak tieto tržby majú byť nižšie než v predchádzajúcom roku, poistník je povinný dojednať poistenie na poistnú sumu vo výške minimálne 30 % týchto tržieb v predchádzajúcom roku.

13. Spoluúčasť

13.1. Spoluúčasť je peňažná suma, ktorou sa poistník v prípade vzniku poistnej udalosti podieľa na poistnom plnení. Minimálna výška tejto sumy je stanovená v poistnej zmluve.

13.2. Poistník je povinný v lehote stanovenej v poistnej zmluve poukázať na účet poisťovateľa sumu spoluúčasti, pokiaľ v poistnej zmluve nie je dohodnuté inak.

13.3. V prípade vzniku poistnej udalosti použije poisťovateľ na výplatu poistného plnenia najskôr sumu spoluúčasti a najneskôr do 30 dní od posledného čerpania spoluúčasti predloží poistníkovi písomné zúčtovanie týkajúce sa uvedenej skutočnosti a zároveň poukáže na účet poistníka zostatok sumy spoluúčasti, ak po vysporiadaní všetkých nárokov oprávnených osôb v zmysle článku 11 týchto VPP-INS suma spoluúčasti nebude úplne vyčerpaná.

13.4. Ak v priebehu poistenia nedôjde k vzniku poistnej udalosti, poisťovateľ najneskôr do 30 dní od skončenia poistnej doby, resp. poistného obdobia poukáže úrokový výnos z nepoužitej sumy spoluúčasti na účet poistníka.

13.5. Ak poistenie zanikne, poisťovateľ vráti na účet poistníka nepoužitú sumu spoluúčasti najneskôr do 30 dní po zániku poistenia, ak sa poisťovateľ s poistníkom nedohodnú v poistnej zmluve inak, alebo pokiaľ nepríde k uzatvoreniu novej poistnej zmluvy medzi poisťovateľom a poistníkom a pokiaľ sa poisťovateľ s poistníkom nedohodnú v tejto súvislosti inak.

13.6. Ak sa v poistnej zmluve dohodne iný spôsob spoluúčasti, použijú sa ustanovenia tohto článku primeraným spôsobom.

14. Poistné

14.1. Poistné je suma uvedená v poistnej zmluve, ktorú je poistník povinný zaplatiť za poskytovanú poistnú ochranu. Jeho výška závisí od ohodnotenia poistného rizika, výšky poistnej sumy a od výšky spoluúčasti.

14.2. Ak je v poistnej zmluve dohodnuté, že poistenie sa uzatvára na jeden rok, platí sa poistné na celú dobu, na ktorú bolo poistenie dojednané (jednorazové poistné). Ak je poistenie dohodnuté na dobu dlhšiu ako jeden rok, platí sa poistné za poistné obdobie dohodnuté v poistnej zmluve (bežné poistné); pokiaľ nie je v poistnej zmluve dohodnuté inak, je poistné obdobie vždy jeden rok.

14.3. Spôsob a lehota splatnosti poistného sú stanovené v poistnej zmluve.

14.4. V poistnej zmluve je možné dohodnúť, že v nej stanovené poistné je zálohovým poistným. V tomto prípade je poistník povinný predložiť poisťovateľovi najneskôr do 2 mesiacov po uplynutí poistnej doby, resp. poistného obdobia všetky doklady a údaje o skutočne dosiahnutých tržbách z predaja zájazdov za posledný ukončený kalendárny rok. Poisťovateľ do 30 dní po obdržaní týchto údajov zúčtuje zálohové poistné. Poistné však nesmie byť nižšie ako poistné stanovené poistnou zmluvou.

14.5. Ak je v zmluve dohodnuté, že poistník bude uhrádzať poistné v splátkach a niektorá splátka nebude uhradená najneskôr v posledný deň svojej splatnosti, poistné sa stáva zročným za celé poistné obdobie, t.j. poisťovateľ je oprávnený žiadať, aby zvyšnú časť poistného uhradil poistník naraz. Toto právo však môže poisťovateľ použiť najneskôr do splatnosti najbližšie nasledujúcej splátky.

14.6. Ak je poistník v omeškaní s platením poistného alebo jeho splátky, vzniká poisťovateľovi právo odrátať čiastku zodpovedajúcu dlžnému poistnému vrátane úrokov z nevyčerpanej čiastky na spoluúčasť a z výnosu nevyčerpanej čiastky na spoluúčasť.

14.7. Ak zanikne poistenie pred uplynutím dojednanej doby poistenia, poisťovateľ má nárok na poistné za dobu do zániku poistenia. Ak poistné bolo uhradené už vopred na celú poistnú dobu, poisťovateľ zvyšnú časť poistného vráti poistníkovi okrem prípadu, ak dôvodom zániku poistenia bol vznik poistnej udalosti.

15. Prechod práv na poisťovateľa

15.1. Poisťovateľ má právo na náhradu súm, ktoré vyplatil v prípade vzniku poistnej udalosti, ak sa šetrením zistí, že poistník

15.1.1. spôsobil úpadok úmyselným konaním

15.1.2. porušil povinnosti stanovené zákonom a toto porušenie bolo v príčinnej súvislosti so vznikom poistnej udalosti

15.1.3. porušil povinnosti stanovené v článku 5 týchto VPP-INS, a to do takej výšky, do akej malo toto porušenie vplyv na rozsah poistného plnenia, prípadne o koľko boli práva poisťovateľa skrátené voči tretím osobám

15.1.4. vedome poskytol nepravdivé alebo neúplné údaje pri dojednávaní poistenia

15.2. Ak dôjde ku škodovej udalosti uvedenej v odseku 11.1. týchto VPP-INS a dodatočne sa šetrením zistí, že sa nejednalo o poistnú udalosť, poistník je povinný uhradiť poisťovateľovi všetky náklady, ktoré poisťovateľ za neho uhradil.

15.3. Nároky oprávnenej osoby voči poistníkovi, vzniknuté v dôsledku nedodržania podmienok zmluvy o zájazde v rozsahu odseku 3.2. týchto VPP-INS, prechádzajú na poisťovateľa, a to až do výšky plnenia, ktoré poisťovateľ poskytol.

15.4. Poisťovateľ má nárok voči oprávnenej osobe na vrátenie poistného plnenia v prípade, že oprávnená osoba uviedla poisťovateľa úmyselne do omylu o podstatných okolnostiach týkajúcich sa jej práva na poistné plnenie. Rovnaké právo má poisťovateľ voči oprávnenej osobe v prípade, že porušenie povinnosti uvedenej v odseku 6.1.3. týchto VPP-INS sa preukáže až po poskytnutí poistného plnenia.

16. Záverečné ustanovenia

16.1. Písomnosti týkajúce sa poistenia budú doručované na poslednú známu adresu účastníka poistenia, ktorému sú určené. Pre doručovanie písomností platí, že písomnosť je doručená dňom, kedy ju adresát prevezme, odmietne prevziať alebo okamihom, kedy adresát nevyužil možnosť oboznámiť sa s obsahom zásielky.

16.2. V poistnej zmluve sa možno od ustanovení týchto VPP-INS odchýliť len v nich určených prípadoch, a to iba vtedy, pokiaľ takáto odchýlka nie je v rozpore so zákonom a nevznikne tým krátenie nárokov oprávnených osôb.

16.3. Poistná zmluva a právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Na riešenie prípadných sporov vyplývajúcich z poistenia je príslušný všeobecný súd poistníka

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod
Európska cestovná poisťovňa
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
IČO: 35 709 332
DIČ: 2021000487
IČ DPH: SK2021000487

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sa, vložka č.: 1325/B, spoločnosť patrí do skupiny Generali,
ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS.

Infolinka: +421 2 544 177 04
Fax: +421 2 544 101 74

E-mail: alpistours@slovanet.sk

Web: www.europska.sk