Informácia o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov

Vážený klient,

Cestovná kancelária Alpis Tour, s.r.o., so sídlom Pluhová 22, 831 03 Bratislava, IČO: 358 21 841, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 25078/B (ďalej len „Cestovná kancelária“ alebo „CK“) si Vás týmto dovoľuje informovať o možnosti alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na základe zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

V prípade, ak klient ako objednávateľ uzatvoril s cestovnou kanceláriou zmluvu o obstaraní zájazdu alebo inú zmluvu a nebude spokojný so spôsobom, ktorým cestovná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo sa bude domnievať, že cestovná kancelária porušila jeho práva, má právo obrátiť sa podľa zákona na cestovnú kanceláriu so žiadosťou o nápravu. Ak cestovná kancelária na žiadosť klienta podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania klientom, klient má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 Zákona.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s cestovnou kanceláriou je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky. Zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/. Klient je oprávnený si vybrať subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

Klient je oprávnený použiť na riešenie svojich sporov platformu riešenia sporov online, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Klient pri predkladaní podania platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažností. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho sporov online. Klient môže priložiť dokumenty na podporu svojich sťažností.