Všeobecné cestovné podmienky

 1. Uzatvorenie cestovnej zmluvy

  1. Objednávkou ponúka zákazník cestovnej kancelárii TravelTrex GmbH so sídlom v Kolíne, Nemecko, ďalej len „TT”, záväzné uzatvorenie cestovnej zmluvy. Základom tejto ponuky je popis zájazdu a doplňujúce informácie od spoločnosti TT týkajúce sa príslušného zájazdu, pokiaľ sú zákazníkovi k dispozícii.
  2. V prípade objednávok na vyžiadanie môže overenie voľnej kapacity zo strany TT trvať až 7 pracovných dní. Zákazník je na túto ponuku počas celej tejto doby viazaný.
  3. Sprostredkovatelia zájazdov (napr. cestovné kancelárie) a poskytovatelia služieb (napr. hotely, prepravné spoločnosti) nie sú spoločnosťou TT splnomocnení uzatvárať dohody, poskytovať informácie ani akékoľvek prísľuby, ktoré by mohli zmeniť dohodnutý obsah cestovnej zmluvy, prekročiť zmluvne stanovený rámec služieb alebo byť v rozpore s popisom zájazdu. Prospekty stredísk a hotelov, ktoré nevydala spoločnosť TT, nie sú pre spoločnosť TT a jej povinnosť poskytovania služieb záväzné, pokiaľ sa výslovnou dohodou so zákazníkom nestali predmetom popisu zájazdu alebo obsahom povinne poskytovaných služieb spoločnosti TT.
  4. Objednávku je možné vykonať písomne, ústne, telefonicky, faxom, prostredníctvom internetu alebo e-mailom. Zákazník ručí za všetky zmluvné záväzky spolucestujúcich, pre ktorých zájazd objedná rovnako ako za svoje vlastné, pokiaľ prevzal tento záväzok výslovným a samostatným vyhlásením. V prípade elektronických objednávok spoločnosť TT bezodkladne elektronicky potvrdí príjem objednávky. Toto potvrdenie príjmu však ešte nepredstavuje potvrdenie schválenia objednávky.
  5. Zmluva sa uskutoční schválením spoločnosťou TT. Schválenie si nevyžaduje žiadnu určitú formu. Pri uzatvorení zmluvy alebo okamžite po jej uzatvorení odovzdá spoločnosť TT zákazníkovi písomné alebo elektronické potvrdenie o zájazde. Spoločnosť TT k tomu nie je zaviazaná, ak zákazník vykoná objednávku menej ako sedem pracovných dní pred začiatkom zájazdu.
  6. Ak sa obsah potvrdenia zájazdu nezhoduje s obsahom objednávky, jedná sa o novú ponuku spoločnosti TT, ku ktorej je spoločnosť TT zaviazaná po dobu 10 dní. Zmluva sa uskutoční na základe tejto novej ponuky vtedy, ak zákazník v záväznej lehote potvrdí spoločnosti TT svoj súhlas formou výslovného vyhlásenia, zaplatením zálohy, doplatením zvyšnej čiastky alebo nastúpením na zájazd.
  7. Ak zákazník, ktorý zájazd objednáva, počas telefonickej objednávky nemá k dispozícii cestovné podmienky, budú mu zaslané spolu s potvrdením zájazdu a podľa ustanovenia v bode 1f sú súčasťou cestovnej zmluvy.
 2. Platba, cestovné dokumenty

  1. Platby ceny zájazdu pred samotným zájazdom sa smú vykonávať len proti predloženiu dokladu o poistení v zmysle § 651 k ods. 3 BGB. Po uzatvorení zmluvy sa stáva splatnou záloha vo výške 25 % z ceny zájazdu proti predloženiu potvrdenia o poistení cestovnej kancelárie proti insolventnosti. Čiastka za prípadne objednané poistenie je splatná v celkovej výške spolu so zálohou. Zvyšná suma je splatná 42 dní pred začiatkom zájazdu. Ak dôjde k objednávke v priebehu týchto 42 dní, je okamžite splatná celá suma.
  2. Ak zákazník nezaplatí zálohu alebo nedoplatí zvyšok v dohodnutých termínoch splatnosti, je spoločnosť TT oprávnená po upomienke so stanovením lehoty odstúpiť od cestovnej zmluvy a zaťažiť zákazníka nákladmi za stornovanie podľa bodu 4.
  3. Za priebeh platby kreditnou kartou je zodpovedný externý poskytovateľ platobných služieb B+S Card-Service.Pri platbe cez PayPal, dáva zákazník TT súhlas, odčítať sumu za zájazd z jeho konta. Tento súhlas bude po 6 týždňoch vymazaný, a to hneď ako bude zájazd kompletne vyplatený.
  4. Spoločnosť TT odošle cestovné podklady až po obdržaní kompletnej platby, najskôr však 14 dní pred začiatkom zájazdu.
 3. Zmeny služieb

  1. Zmeny alebo odchýlky jednotlivých cestovných služieb od dohodnutého obsahu cestovnej zmluvy, ktoré sú potrebné po uzatvorení zmluvy a ktoré spoločnosťou TT neboli spôsobené v zlom úmysle, sú povolené iba vtedy, ak tieto zmeny alebo odchýlky nie sú rozsiahle a neovplyvňujú celkový priebeh objednaného zájazdu. Ak sú zmenené služby zaťažené nedostatkami, zostávajú prípadné nároky na záruku nedotknuté.
  2. Spoločnosť TT sa zaväzuje okamžite upovedomiť zákazníka o zmenách alebo odchýlkach služieb. V prípade potreby poskytne spoločnosť TT zákazníkovi bezplatnú zmenu objednávky alebo bezplatné odstúpenie. V prípade rozsiahlej zmeny dôležitého cestovného výkonu má zákazník právo bez poplatkov od cestovnej zmluvy odstúpiť alebo požiadať o účasť na minimálne rovnocennom zájazde, ak je spoločnosť TT schopná na základe svojej ponuky ponúknuť zákazníkovi takýto zájazd bez dodatočných nákladov pre zákazníka.Zákazníkove uplatnenie nároku na náhradu škody sa týmto nevylučuje.Zákazník musí tieto práva uplatniť ihneď po oznámení o zmene cestovných služieb spoločnosťou TT.
 4. Odstúpenie zo strany zákazníka pred začiatkom zájazdu

  1. Zákazník môže kedykoľvek pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť. Rozhodujúce pritom je doručenie vyhlásenia o odstúpení spoločnosti TT (adresa je uvedená nižšie), alebo cestovnej kancelárii, v ktorej bol zájazd objednaný. Zákazníkovi sa odporúča vyjadriť svoje odstúpenie od zmluvy písomne alebo v textovej forme (napríklad prostredníctvom listu alebo e-mailom). Ak zákazník čiastočne, alebo kompletne odstúpi od cestovnej zmluvy alebo ak nenastúpi na cestu, potom spoločnosť TT stráca nárok na cenu zájazdu. Namiesto toho môže spoločnosť TT požadovať náhradu škody za už vykonané cestovné opatrenia a výdavky, pokiaľ TT odstúpenie nezavinila alebo ak sa jedná o prípad vyššej moci. Pri výpočte náhrady je potrebné zohľadniť bežne ušetrené náklady a iné možné využitie cestovných služieb.
  2. Spoločnosť TT môže tento nárok na náhradu paušalizovať v percentuálnom pomere k cene zájazdu pri zohľadnení ďalej uvedeného delenia podľa okamihu odstúpenia od zmluvne dohodnutého začiatku cesty: Pri odstúpení do 30 dní pred začiatkom zájazdu sa účtuje 20 % ceny zájazdu (pri leteckých zájazdoch 50 %), do 15 dní pred začiatkom zájazdu 40 % (pri leteckých zájazdoch 65 %), do 8 dní pred začiatkom zájazdu 70 % (pri leteckých zájazdoch 80 %) a od 7 dní pred začiatkom zájazdu 90 % ceny zájazdu.Pri kompletnom stornovaní (teda nie len jednotlivého účastníka) obytných jednotiek od 10 osôb platia z dôvodu ich výhradne dlhodobej prenajímateľnosti nasledovné paušály: do 16 týždňov pred začiatkom cesty 20 % ceny zájazdu (pri leteckých zájazdoch 50 %), do 12 týždňov pred začiatkom zájazdu 30 % (pri leteckých zájazdoch 60 %), do 8 týždňov pred začiatkom zájazdu 40 % (pri leteckých zájazdoch 65 %), do 4 týždňov pred začiatkom zájazdu 60 % (pri leteckých zájazdoch 75 %), do 15 dní pred začiatkom zájazdu 75 % (pri leteckých zájazdoch 85 %) a do 14 dní pred nástupom na zájazd a pri nenastúpení na zájazd 90 %. Ak je stornovanie prijaté v pracovný deň (okrem soboty) po 18:00 hod., stanovuje sa za okamih odstúpenia až nasledujúci pracovný deň (okrem soboty).
   Bezplatné odstúpenie od objednávky je možné do 42 dní pred začiatkom zájazdu a to iba v prípade, pokiaľ k odstúpeniu dôjde do 5 dní od vykonania objednávky. Táto možnosť platí iba jedenkrát na zákazníka, prípadne jedenkrát na skupinu cestujúcich.
  3. Spoločnosť TT si podľa § 651 i ods. 2 BGB môže u zákazníka uplatniť náhradu skutočne vzniknutej škody, ktorá zodpovedá cene zájazdu bez ušetrených nákladov a prípadných iných použití cestovných služieb.
  4. Ak zo skupiny odstúpi jedna alebo viac osôb tak, že obytnú jednotku (napr. dvojlôžkovú izbu, apartmán) naďalej obývajú zostávajúce osoby, vypočítajú sa odstupné náklady spravidla podľa bodu 4b (nezávisle od okamihu odstúpenia).
  5. Zákazník má právo dokázať spoločnosti TT, že nedošlo k škode alebo došlo k omnoho menšej škode ako je požadovaný paušál.
 5. Zmeny objednávok

  1. Zákazníkom je umožnené 42 dní pred začiatkom zájazdu vykonanie bezplatnej zmeny vzhľadom na termín zájazdu a cieľovú destináciu a to iba v tom prípade, pokiaľ je požadovaná alternatíva dostupná a súčasne nedôjde ani ku zníženiu dĺžky pobytu a ani ku zníženiu počtu cestujúcich osôb. Žiadosti o zmenu objednávky zákazníka od 41. dňa pred začiatkom zájazdu sa vykonajú, pokiaľ to je vôbec možné, iba po odstúpení od cestovnej zmluvy podľa bodu 4 pri súčasnom novom prihlásení. Neplatí to pre žiadosti o zmenu objednávky, ktoré spôsobujú iba malé náklady (preobjednanie skipasov, materiálu, kurzov a dodatočne objednanej stravy). Spoločnosť TT si za tieto drobné zmeny vyhradzuje právo účtovať si manipulačný poplatok vo výške 10 € za službu. Ak sa pri zmene objednávky jedná o čiastočné stornovanie, môže sa postupovať podľa bodu 4.
  2. Až do začiatku zájazdu môže zákazník požadovať, aby namiesto neho na seba prevzala práva a povinnosti vyplývajúce z cestovnej zmluvy tretia osoba. V tomto prípade je potrebné zaplatiť odškodnenie za zmenu objednávky vo výške 20 € (plus poplatok za zmenu rezervácie leteckej spoločnosti pri leteckých zájazdoch). Spoločnosť TT nemusí súhlasiť so vstupom tretej osoby, ak táto nespĺňa špeciálne cestovné požiadavky alebo jej účasti stoja v ceste zákonné alebo úradné predpisy. Tretia osoba je povinná pred začiatkom zájazdu oznámiť TT písomne, že vstúpila do práv a povinností pôvodného zákazníka, a že pristupuje k uzavretiu cestovnej zmluvy. Ak do zmluvy vstúpi tretia osoba, potom ručí táto tretia osoba a hlavný objednavaťel spoločnosti TT ako celkový dlžník za cenu zájazdu a za dodatočné náklady vzniknuté vstupom tretej osoby.
 6. Nevyužité služby

  Ak zákazník vôbec nevyužije jednotlivé cestovné služby, ktoré mu boli náležite ponúknuté, a ktoré sa mu majú pripočítať (napr. z dôvodu predčasnej spiatočnej cesty alebo iných závažných dôvodov), nemá nárok na čiastočnú náhradu nákladov za zájazd. Spoločnosť TT sa bude u poskytovateľov služieb snažiť o náhradu ušetrených nákladov. Tento záväzok odpadá, ak sa jedná o drobné služby alebo ak náhrade nákladov stoja v ceste zákonné alebo úradné predpisy.
 7. Zrušenie z dôvodu nevhodného správania

  Spoločnosť TT môže cestovnú zmluvu zrušiť bez dodržania lehoty, ak zákazník trvalo narúša vykonaniu zájazdu aj napriek napomenutiu spoločnosťou TT alebo ak sa správa v rozpore so zmluvou do takej miery, že je odôvodnené okamžité zrušenie cestovnej zmluvy. Pri zrušení zo strany spoločnosti TT si spoločnosť TT ponecháva nárok na cenu zájazdu, spoločnosti TT však bude zaúčtovaná hodnota ušetrených nákladov ako aj tých výhod, ktoré spoločnosť TT nadobudne z iného zužitkovania nevyužitých služieb, vrátane súm pripísaných poskytovateľmi služieb v prospech spoločnosti TT.
 8. Povinnosti zákazníka

  1. Reklamácia: Ak zájazd neprebehne podľa zmluvy, môže zákazník žiadať nápravu. Zákazník je však povinný vzniknuté nedostatky zájazdu bezodkladne ohlásiť spoločnosti TT. Ak tak neurobí vlastným zavinením, nevstúpi do platnosti zníženie ceny zájazdu. Neplatí to iba vtedy, keď je ohlásenie zjavne bezvýhľadné alebo je z iných dôvodov neúnosné. Zákazník je povinný cestovný výkon reklamovať bezodkladne delegátovi zájazdu v mieste dovolenky. Ak nie je v mieste dovolenky k dispozícii žiadny delegát zájazdu, je potrebné prípadné reklamácie oznámiť spoločnosti TT v jej sídle. Zákazník je o dostupnosti delegáta zájazdu resp. spoločnosti TT oboznámený v popise služieb, najneskôr však v cestovných podkladoch. Delegát zájazdu je poverený byť nápomocný, ak je to možné. Nie je však oprávnený uznať nároky zákazníka.
  2. Stanovenie lehoty pred stornovaním: Ak chce zákazník stornovať cestovnú zmluvu z dôvodu cestovného nedostatku popísaného v § 651 c Občianskeho zákonníka (BGB) podľa § 651 e Občianskeho zákonníka (BGB) alebo z dôležitého dôvodu uznaného spoločnosťou TT, musí najprv stanoviť spoločnosti TT primeranú lehotu na nápravu. Neplatí to iba vtedy, ak je náprava nemožná alebo ak ju spoločnosť TT odmietne, alebo ak je okamžité stornovanie zmluvy oprávnené špeciálnym, spoločnosťou TT uznaným záujmom zákazníka.
  3. Strata alebo oneskorenie batožiny: Spoločnosť TT odporúča bezodkladne ohlásiť škody alebo oneskorenia vyplnením formulára (P.I.R.) príslušnej leteckej resp. autobusovej spoločnosti (vodičovi). Ak nebolo vyplnené ohlásenie o škode, prepravné spoločnosti odmietajú uhradiť náhradu škody. Ohlásenie o škode musíte odovzdať do 7 dní v prípade straty batožiny a do 21 dní v prípade jej oneskorenia. Okrem toho treba stratu batožiny, jej poškodenie alebo zaslanie na nesprávne miesto bezodkladne ohlásiť delegátovi zájazdu alebo miestnemu zastupiteľstvu spoločnosti TT.
  4. Cestovné podklady: Zákazník je povinný v lehote stanovenej spoločnosťou TT informovať spoločnosť TT o neobdržaní potrebných cestovných podkladov (napr. leteniek, hotelových poukazov).
  5. Povinnosť minimalizovania škody: Zákazník musí podľa možností zabrániť vzniknutiu škody a minimalizovať vzniknuté škody. Predovšetkým musí spoločnosť TT informovať o nebezpečenstve poškodenia.
 9. Obmedzenie záruky

  1. Zmluvné ručenie spoločnosti TT za škody, ktoré nie sú ujmami na tele, je obmedzené na trojnásobok ceny zájazdu, pokiaľ nebola škoda zákazníkovi spôsobená úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou alebo pokiaľ spoločnosť TT je zodpovedná za škodu vzniknutú zákazníkovi kvôli výhradnému zavineniu poskytovateľom služieb.
  2. Trestná zodpovednosť spoločnosti TT za vecné škody, ktoré nie sú spôsobené úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, je obmedzená na trojnásobok ceny zájazdu. Táto najvyššia suma ručenia platí pre jedného cestujúceho a jednu cestu. Obmedzenie sa netýka prípadných nárokov presahujúcich túto sumu v súvislosti s batožinou podľa Montrealského dohovoru. V tejto súvislosti sa zákazníkovi dôrazne odporúča uzatvorenie úrazového cestovného poistenia a poistenia pre prípad straty batožiny.
  3. Spoločnosť TT neručí za nedostatky služieb, ublíženia na zdraví a vecné škody v súvislosti so službami, ktoré sú poskytované iba ako cudzie služby (napr. prevádzka lyžiarskych vlekov, lyžiarskeho autobusu atď.) a sú v popise zájazdu výslovne označené ako služby od iných poskytovateľov.
 10. Vylúčenie nárokov a premlčanie

  1. Nároky týkajúce sa poskytnutia zájazdu v rozpore so zmluvou si musí zákazník uplatniť do jedného mesiaca od zmluvne stanoveného ukončenia zájazdu. Zákazník si môže uplatniť nároky ohľadom nedodržania zmluvy iba voči spoločnosti TT (adresa je uvedená nižšie). Po uplynutí lehoty si môže zákazník uplatniť nároky iba vtedy, ak mu bez vlastného zavinenia bolo zabránené dodržať lehotu. Nevzťahuje sa to však na lehotu týkajúcu sa ohlásenia škôd na batožine, oneskorenia doručenia batožiny alebo stratu batožiny v súvislosti s letmi podľa bodu 8c. Tie treba ohlásiť do 7 dní v prípade straty batožiny, do 21 dní po vydaní batožiny v prípade jej oneskorenia.
  2. Nároky zákazníka podľa § 651 c-f Občianskeho zákonníka (BGB) majú dobu premlčania jeden rok. Premlčanie začína dňom, v ktorý sa má zájazd podľa zmluvy skončiť. Ak medzi zákazníkom a spoločnosťou TT prebiehajú rokovania o nároku alebo okolnostiach zdôvodňujúcich nárok, je premlčanie prerušené, až kým zákazník alebo spoločnosť TT neodmietnu pokračovanie rokovaní. Premlčanie vstupuje do platnosti najskôr 3 mesiace po skončení prekážky.
 11. Identita leteckej spoločnosti

  Spoločnosť TT je pri objednávke povinná informovať zákazníka o identite leteckej spoločnosti vykonávajúcej všetky prepravné letecké služby v rámci objednaného zájazdu. Ak pri objednávke ešte nie je známa vykonávajúca letecká spoločnosť, je spoločnosť TT povinná oznámiť zákazníkovi leteckú spoločnosť resp. letecké spoločnosti, ktoré pravdepodobne let zrealizujú. Ak dôjde k zmene leteckej spoločnosti, ktorá bola zákazníkovi nahlásená, musí spoločnosť TT zabezpečiť, aby sa zákazník o zmene čo najskôr dozvedel.
 12. Pasové, vízové a zdravotné predpisy

  1. Spoločnosť TT poučí štátnych príslušníkov štátu Európskej únie, v ktorom je cesta ponúkaná, o nariadeniach týkajúcich sa pasových, vízových a zdravotných predpisov pred uzatvorením zmluvy ako aj ich prípadnej zmene pred nástupom na zájazd. Príslušníkom iných štátov poskytne informácie príslušný konzulát. Pri tom sa vychádza z toho, že u zákazníka resp. prípadných spolucestujúcich sa nevyskytujú žiadne zvláštnosti (napr. dvojité štátne občianstvo, bezštátnosť).
  2. Ak zákazník poveril spoločnosť TT zaobstaraním víz, tak spoločnosť TT neručí za ich včasné vydanie príslušným diplomatickým zastúpením, iba ak by bola zodpovedná za oneskorenie.
  3. Zákazník je zodpovedný za zaobstaranie a nosenie potrebných cestovných dokumentov u seba, za prípadné potrebné očkovania ako aj za dodržanie colných a devízových predpisov. Všetky nevýhody, predovšetkým zaplatenie nákladov za odstúpenie od zmluvy, ktoré vyplývajú z nedodržania týchto predpisov, sú na jeho náklady, okrem prípadu, pokiaľ sú spôsobené zavineným nesprávnym informovaním alebo neinformovaním spoločnosťou TT.
 13. Zvláštne ustanovenia

  1. Spoločnosť TT spracováva osobné údaje svojich zákazníkov s ich výslovným súhlasom: (i) za účelom uzatvorenia cestovnej zmluvy a prípadných zmien a zaistenia plnení z cestovnej zmluvy vyplývajúcich a (ii) za účelom ponúkania obchodu a služieb poskytovaných alebo sprostredkovaných spoločnosťou TT.
  2. Na účel podľa bodu 13a (i) sú osobné údaje zákazníka spracovávané v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, telefón, adresa elektronickej pošty (e-mail), prípadne aj zákazníkom uvedená kontaktná adresa a č. pasu, dátum jeho platnosti, kód vydávajúcej krajiny, národnosť a pohlavie, pokiaľ sú vyžadované v prípade zaobstarania príslušného víza alebo poskytovateľom služieb. Poskytnuté osobné údaje zákazníka môžu byť sprístupnené zamestnancom spoločnosti TT, poverenému spracovateľovi a taktiež odovzdané tým, ktorí sú oprávnení poskytovať služby cestovného ruchu v EÚ aj mimo EÚ a taktiež tým, ktorí sú oprávnení poskytovať a predávať služby poskytované alebo sprostredkované spoločnosťou TT. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné. Dôsledkom odmietnutia poskytnúť nevyhnutné osobné údaje je neuzatvorenie zmluvy.
  3. Na účel podľa bodu 13a (ii) je spoločnosť TT oprávnená spracovávať a zhromažďovať meno, priezvisko a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektronickom kontakte pre elektronickú poštu zákazníka je spoločnosť TT ďalej oprávnená spracovávať a zhromažďovať aj pre ďalšie šírenie obchodných informácií. Osobné údaje zákazníka na tento účel môžu byť sprístupnené zamestnancom spoločnosti TT a poverenému spracovateľovi a ďalej v prípade elektronického kontaktu pre elektronickú poštu zákazníka tým, ktorí sú oprávnení šíriť menom spoločnosti TT obchodné informácie spoločnosti TT.
  4. V prípade, že zákazník uzatvára zmluvu aj v prospech tretích osôb, podpisom cestovnej zmluvy potvrdzuje, že je takými tretími osobami v zmluve uvedenými splnomocnený poskytnúť ich osobné údaje a udeliť súhlas so spracovaním ich osobných údajov, sprístupnením a odovzdaním ich osobných údajov za účelom a v rozsahu podľa bodu 13b, príp. i súhlas či nesúhlas so spracovaním a sprístupnením ich osobných údajov za účelom a v rozsahu podľa bodu 13c.
  5. Poskytnuté osobné údaje zákazníka je spoločnosť TT (alebo spracovateľ poverený spoločnosťou TT) oprávnená spracovať a zhromažďovať za účelom a v rozsahu podľa bodu 13b do doby, kým môže zákazník uplatniť svoje právo zo zodpovednosti za vady poskytnutých služieb. Spoločnosť TT je po uplynutí tejto doby povinná zlikvidovať osobné údaje zákazníka.
 14. Voľba práva

  Na zmluvný vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou TT sa vzťahuje výhradne nemecké právo, pokiaľ a kým voľba práva nevedie k tomu, že predložené zmluvné podmienky a príslušné nemecké právo odopierajú spotrebiteľovi ochranu poskytnutú záväznými ustanoveniami práva štátu, v ktorom má používateľ riadny pobyt. Pokiaľ uzatvoreniu zmluvy so spotrebiteľom, ktorý nemá riadny pobyt v Nemecku, nepredchádzala žiadna výslovná ponuka alebo propagácia v krajine jeho riadneho pobytu, ktorá by viedla k uzatvoreniu zmluvy, na zmluvu sa uplatní výhradné nemecké právo. Platí to aj pre celý právny pomer. Ak pri žalobách zákazníka voči spoločnosti TT v zahraničí, pokiaľ ide o ručenie spoločnosti TT, nie je aplikované nemecké právo, uplatňuje sa výlučne nemecké právo pri právnych následkoch, obzvlášť pri druhu, rozsahu a výšky nárokov zákazníka.
 15. Neplatnosť jednotlivých ustanovení

  Neplatnosť jednotlivých ustanovení cestovnej zmluvy nemá za následok neplatnosť celej cestovnej zmluvy.
 16. Riešenie sporov online

  TT se podieľa na zmierovacom konaní pred subjektami pre riešenie sporov. Za týmto účelom vytvorila Európska komisia platformu pre online-riešenie sporov, ktorú nájdete tu ec.europa.eu/consumers/odr/Spotrebitelia majú možnosť používať túto platformu pre vysporiadanie ich sporov.
 17. Organizátor zájazdov:

  TravelTrex GmbH, Bonner Str. 484-486, 50968 Köln, HRB 31998, Okresný súd Köln, Obchodní riaditelia: Andreas Rühl, Thomas Bartel. SnowTrex je značkou spoločnosti TravelTrex GmbH.

Grátis storno a zmena objednávky

Objednali ste si zájazd a Váš šéf Vám neschválil dovolenku? My Vám vyjdeme v ústrety pri zrušení, či zmene objednávky! Tento úkon môžete vykonať do určitého termínu bezplatne. Takmer žiadna iná cestovná kancelária nie je tak ústretová k zákazníkom ako my.

Grátis storno

V priebehu 5 dní po uskutočnení objednávky môžete od tejto objednávky bezplatne odstúpiť, ak zájazd začína za viac ako 6 týždňov (42 dní).
Pokiaľ zájazd začína za menej ako 6 týždňov (od 41. dňa pred príchodom), bude stornovanie zájazdu spoplatnené podľa bodu 4a našich Všeobecných cestovných podmienok.

Grátis zmena objednávky

Ak chcete vykonať zmeny v objednávke, napríklad zmeniť hotel, alebo zmeniť dátum zájazdu, môžete tak učiniť 6 týždňov (42 dní) do začiatku zájazdu bezplatne, a to v prípade pokiaľ je Vami požadovaná alternatíva k dispozícii a pokiaľ sa nezníži počet dní pobytu resp. počet účastníkov. Platí tá cena nového zájazdu, ktorá bola platná v dobe, kedy prebehla pôvodná objednávka.
V prípade príchodu na zájazd za menej ako 6 týždňov (od 41. dňa pred začiatkom zájazdu) bude zmena objednávky spoplatnená podľa bodu 5a našich Všeobecných cestovných podmienok.

Pre stornovanie alebo zmenu objednávky sa prosím obráťte pod uvedením Vášho čísla objednávky na storno-sk@snowtrex.com.

Ochrana osobných údajov

Vaše údaje používame výhradne k vyplneniu a spracovaniu Vašej objednávky. Všetky údaje o zákazníkoch sú uložené a spracované v súlade s príslušnými predpismi zákona o ochrane osobných údajov.

Správne zaobchádzanie s Vašimi údajmi je zabezpečené podľa predpisov každoročne starostlivo prevereného certifikátu Trusted Shops.

Informácie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie, opravu, zablokovanie alebo vymazanie vašich uložených údajov. Zodpovednou osobou za správu údajov je Tanja Busacker. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov sa obráťte prosím na našu poverenú osobu pre oblasť ochrany údajov: Tanja Busacker, Bonner Str. 484-486, 509 68 KÖLN, GERMANY dataprotection@snowtrex.com.

Znenie zmluvy

Znenie zmluvy sa uloží a emailom Vám budú zaslané údaje o Vašej objednávke spolu s odkazom na naše všeobecné cestovné podmienky. Údaje o Vašej objednávke nie sú viac z bezpečnostných dôvodov na internete dostupné. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v nemeckom, anglickom, francúzskom, poľskom, talianskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, portugalskom, českom, maďarskom, rumunskom, ruskom, dánskom, švédskom a holandskom jazyku.

Poskytovanie údajov tretej osobe

Vaše osobné údaje vrátane adresy Vášho bydliska a emailovej adresy neposkytujeme tretej osobe bez Vášho výslovného a kedykoľvek odvolateľného súhlasu. Výnimku tvoria naši partneri v oblasti poskytovania služieb, ktorí Vaše osobné údaje za účelom spracovania objednávky neodkladne potrebujú (napr. zásielková služba alebo banková inštitúcia poverená realizáciou platby). V týchto prípadoch je rozsah poskytnutých údajov obmedzený na potrebné minimum.

Bezpečnosť

Zavádzame technické a organizačné bezpečnostné opatrenia za účelom ochrany Vašich nami spravovaných údajov proti náhodným alebo úmyselným manipuláciam, strate a zničeniu informácií alebo proti prístupu nepoverenými osobami. Údaje o platbe sa posielajú zašifrovanou formou. Pri tomto procese používame šifrovanie SSL s 256 bitovým kódom.

Použitie cookies

V tomto obchode budú všetky informácie o obsahu Vášho nákupného košíka uložené prostredníctvom cookies, ktoré môžu byť pri Vašej ďalšej návšteve stránky opätovne vyvolané. Pre Vašu registráciu alebo realizovanie Vašej objednávky potrebujeme Vaše zákaznícke údaje. Údaje uložené v cookies slúžia k pripísaniu provízie internetovým cestovným kanceláriam. Cookies tejto stránky môžete spravovať v programe Vášho internetového prehliadača alebo ich naopak zablokovať.
Na základe predchádzajúcich návštev webových stránok užívateľa, v prípade ak používajú aj iné internetové obchody (ako napr. internetový vyhľadávač google) a ponúkajú cookies, pomocou ktorých sa následne zobrazuje reklama a inzeráty. Používanie cookies vyhľadávačom google môžete deaktivovať ak zvolíte <ahref="http: www.google.com="" privacy="" ads="" "="">stránku na deaktivovanie reklamy, ktorá pochádza z vyhľadávača google.Iný spôsob deaktivovania používania cookies ostatnými internetovými obchodmi nájdete na odhlasovacích stránkach iniciatívy Network Advertising.</ahref="http:>

správa súboru "cookie"

Zo zákona nie ste povinný povoliť cookies. V nastavení vašeho internetového prehliadača máte možnosť cookies zakázať. Ďalej tu môžete zistiť, ktoré cookies používate a sledovať ho.

Existuje veľa možností, ako použitie cookies kontrolovať: povoliť ich, vymazať jednotlivé cookies alebo ich použitie zablokovať. Vo vašom nastavení internetového prehliadača môžete naviac nastaviť, že si používanie cookies vôbec neprajete. Následkom môžu byť problémy s jednotlivými internetovými stránkami, pretože ich funkcia môže byť obmedzená.

Taktiež sa dá nastaviť opakované pýtanie sa internetového prehliadača na použitie cookies, čím sa prípadne spomalí načítanie internetových stránok. Existuje aj možnosť zakázať používanie cookies od tretích osôb a tým zabrániť cielenej užívateľskej reklame, alebo zakázať cookies len od určitých firiem.

Pre správu cookies si prosím vyberte váš internetový prehliadač a nasledujte pokyny v návode:

Chrome:
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Firefox:
http://support.mozilla.org/sk/kb/Spr%C3%A1va%20cookies
Internet Explorer:
http://support.microsoft.com/kb/278835/sk
Opera:
http://help.opera.com/Mac/8.5/cs/cookies.html
Safari:
http://www.apple.com/cz/privacy/use-of-cookies/

Posledná aktualizácia: 13.02.2017