Všeobecné zmluvné a cestovné podmienky

Vážený klient,

nasledovné cestovné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi účastníkom ( objednávateľom/ klientom) zájazdu/ pobytu  a cestovnou kanceláriou ALPIS TOUR (ďalej len CK ALPIS ).

1. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU MEDZI OBJEDNÁVATEĹOM/ KLIENTOM A CK ALPIS TOUR

1.1 Podkladom pre vznik zmluvného vzťahu je dohoda  medzi objednávateľom/ klientom a CK Alpis na zabezpečenie a poskytnutie služieb CK Alpis.
1.2 Zmluvný vzťah medzi CK Alpis a objednávateľom/ klientom vzniká na základe objednávateľom podpísanej písomnej „Zmluvy o obstaraní zájazdu“, potvrdenej CK Alpis a úhrady zálohy objednávateľom/ klientom na účet CK v dohodnutom termíne.
1.3 V „Zmluve o obstaraní zájazdu“ objednávateľ/ klient doplní požadované informácie o účastníkoch zájazdu/ pobytu a CK Alpis potvrdí zabezpečené služby ako: termín, miesto zájazdu, ubytovacie, stravovacie, iné (doplnkové služby), počet účastníkov, cena zájazdu, spôsob platby a termíny splatnosti.  Objednávateľ/ klient svojim podpisom potvrdí, že informácie o účastníkoch zájazdu sú pravdivé, súhlasí so zmluvou a  Všeobecnými cestovnými podmienkami CK Alpis.

2. PLATBA

2.1 Pri uzavretí zmluvy zaplatí objednávateľ/ klient zálohu vo výške 50% z ceny pobytu/ zájazdu najneskôr do termínu splatnosti zálohy uvedenom v „Zmluve o obstaraní .
2.2 Doplatok 50% objednávateľ/ klient uhradí najneskôr 28 dní pred dohodnutým termínom pobytu/zájazdu.
a) Pri platení zloženkou sa termínom zaplatenia rozumie dátum poštovej pečiatky uvedený na ústrižku zloženky.
b) Pri platení bankovým prevodom sa termínom zaplatenia rozumie dátum, kedy je na bežný účet CK Alpis pripísaná zmluvná čiastka.
2.3 Objednávateľ /Klient nemá nárok na účasť na pobyte/zájazde, ak 100% zmluvnej ceny neuhradí v termíne uvedenom v potvrdení prihlášky.
2.4. Doklad pre čerpanie zmluvných služieb (voucher + ostatné – letenky, lístky ....) bude objednávateľovi/ klientovi odovzdaný zásadne až po úplnom zaplatení ceny pobytu/zájazdu a najskôr 14 dní pred nástupom na pobyt / zájazd.
2.5 Náklady na vedľajšie služby v lehotách kratších ako 14 dní pred zmluvným termínom plnenia (ako napr. knihovanie, telefonické a/alebo telefaxové rezervovanie a hovory) hradí objednávateľ/ klient    a budú zvlášť uvedené vo vyúčtovaní.
2.5 Poplatky za preknihovanie a zrušenie pobytu/zájazdu sú splatné ihneď.

3. SLUŽBY A CENY

3.1 Rozsah zmluvných služieb vyplýva predovšetkým z popisu služieb v príslušnom katalógu/ ponuke CK Alpis, ako aj zo služieb uvedených v potvrdenej objednávke.
3. 2    Údaje uvedené v ponukách a potvrdenej zmluve sú pre CK Alpis záväzné. CK Alpis si však výslovne vyhradzuje právo zmeny podmienok uvedených v ponuke pred uzavretím zmluvy, a to z vecne oprávnených, dôležitých a nepredvídateľných dôvodov.  O týchto zmenách bude objednávateľ/ klient samozrejme vopred pred uzavretím zmluvy informovaný.
3.3 Za zmenu zmluvy zo strany objednávateľa/  klienta do 28 dní pred termínom zájazdu/pobytu, ktorá má za následok „preknihovanie“, je CK oprávnená účtovať klientovi poplatok 3,30 eur za preknihovanú osobu.
3.4 Za zmenu klienta alebo niektorých údajov majúcich za následok zrušenie voucheru alebo vypísanie nového voucheru je CK oprávnená doúčtovať klientovi poplatok vo výške 6,00 eur.
3.5.  Pri zmene klienta, alebo niektorých údajov, ktoré majú za následok vystavenie  nových cest. lístkov, leteniek, pred dobou začatia zvýšeného stornopoplatku je klient povinný uhradiť okrem základného poplatku aj skutočne fakturovanú čiastku zo strany dodávateľa.
3.6 Cena pobytu/zájazdu je určená dohodou medzi objednávateľom/ klientom a CK Alpis.
3.7  Ak vo výnimočnom prípade dôjde medzi dátumom uzavretia zmluvy a termínom konania pobytu/zájazdu ku zmenám, ktoré budú mať za následok zvýšenie ceny (napr. zmeny v kurze meny o viac ako 5%, zvýšeniu cien dopravných nákladov vrátanie cien pohonných látok, zvýšeniu cien poplatkov, ktoré sú zahrnuté v cene zájazdu, bude o tom CK Alpis bezodkladne informovať objednávateľa/ klienta. Písomné oznámenie o zvýšení ceny sa musí objednávateľovi/ klientovi oznámiť najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd/ pobyt.
3.8 Ak CK Alpis v termíne do 7 dní od dátumu oznámenia o zvýšení ceny objednávateľovi/ klientovi neobdrží jeho písomné odstúpenie od zmluvy, má sa za to, že klient so zvýšením ceny súhlasí.
3.9. V prípade písomného odstúpenia od zmluvy z vyššie uvedeného dôvodu bude objednávateľovi/ klientovi vrátená uhradená záloha alebo zmluvná cena.

4. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY CK ALPIS TOUR

4.1 Odstúpenie od zmluvy zo strany CK Alpis môže byť v niektorých prípadoch nevyhnutné, napr. pri nesplnení minimálneho počtu osôb do uzávierky vyhláseného termínu /najneskôr 21 dní pred nástupom na zájazd/pobyt/ alebo v prípade, ak realizácia pobytu/ zájazdu je pre CK Alpis  ekonomicky neúnosná, pretože náklady vynaložené na realizáciu pobytu/zájazdu výrazne prekračujú náklady plánované. CK Alpis si preto vyhradzuje právo na  zrušenie zájazdu/pobytu.
4.2 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany CK Alpis bude objednávateľovi/ klientovi poskytnutá možnosť náhradných služieb na porovnateľnej úrovni alebo úplné a rýchle vrátenie už zaplatenej čiastky.

5. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY KLIENTA

5.1 Kedykoľvek pred termínom pobytu/zájazdu má klient právo odstúpiť od zmluvy.
5.2 Odstúpenie od zmluvy musí klient vykonať písomnou formou a podpisom osoby, ktorá zmluvu podpísala / objednávateľom. Písomné odstúpenie od zmluvy musí byť doručené CK Alpis  alebo tej cestovnej kancelárii, ktorá služby obstarala.
5.3 Klientovi pri odstúpení od zmluvy z jeho strany, je CK oprávnená účtovať  stornovací poplatok podľa nasledovnej tabuľky:

Počet dní pred nástupom na pobyt/ výška storno poplatku v % zo zmluvnej ceny pobytu-zájazdu)

viac než 30 dní 20 eur
30 - 21 dní 30%
20 - 11  dní 70%
10 dní a menej 100%
   

5.4  Ak klient neuhradí zmluvnú cenu pobytu /zájazdu v plnej výške, resp. zaplatí len zálohu  a písomne od zmluvy neodstúpi, uhradená suma prepadá v prospech CK Alpis.
5.5 Ak sa klient na zájazd/ pobyt nedostaví, alebo zmešká odchod/odlet, alebo musí byť kvôli vážnemu narušovaniu priebehu cesty zo zájazdu vylúčený, má CK Alpis  nárok na úplnú úhradu nákladov.

6. POISTENIE

CK Alpis má v zmysle Zákona č.281/2001 Zb. uzavreté poistenie zájazdov v Európskej cestovnej poisťovni  a.s. Bližšie informácie o poistnej zmluve a poistnom krytí sú zverejnené na oficiálnych stránkach CK Alpis www.alpistour.sk  príp. katalógu a sú súčasťou týchto cestovných podmienok.

Okrem toho ponúka klientovi komplexné cestovné poistenie zahraničných zájazdov ako doplnkovú službu, ktorej podmienky je potrebné vopred vzájomne dohodnúť. O podrobných podmienkach poistenia CK Alpis informuje klienta  najneskôr pri uzavretí zmluvy.